Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Aktuálně za projekt

Listopad 2014

A máme tu konec! Konec projektu Směr práce! Projekt byl jednozančně úspěšný. Všichni realizátoři projektu jsou šťastni především za to, že každému třetímu účastníkovi pomohli k nalezení nové práce. Pro každého z nich je to velká pozizivní změna v jejich životě! A co ostatní úastníci? Jsou vybaveni vědomostmi a zkušenostmi, které jim nové zaměstnání určitě přiblíží. Pokud se budou snažit tak, jako byli aktivní v projektu, nebudou na novou příležitost čekat dlouho.

Zde je zpráva, která hodnotí celý projekt:

Regionální individuální projekt "SMĚR - PRÁCE" zaměřený na podporu zaměstnanosti v okresech Středočeského kraje byl úspěšně zahájen na začátku roku 2013 a skončil v listopadu roku 2014. 
Projekt probíhal ve spolupráci s pracovišti Úřadu práce České republiky ve Středočeském kraji a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který přispěl částkou v poměrné výši 85 % a státního rozpočtu ČR ve výši 15 %. Směr - práce realizovalo konsorcium Obslužná společnost a.s. a Počítačová služba s.r.o.

Do projektu vstoupilo celkem 825 osob, které byly v době účasti na projektu vedeny v evidenci Úřadu práce ČR ve Středočeském kraji nepřetržitě déle než 5 měsíců.
Větší zájem o získání zkušeností v projektu pro uplatnění na trhu práce měly ženy, tři čtvrtiny z celkového počtu byly klientky. Z celkového tohoto počtu 825 účastníků se podařilo zaměstnat celkem 200 osob a dokonce pro dalších 63 klientů se podařilo ve spolupráci se zaměstnavateli a se zadavatelem projektu vytvořit úplně nová pracovní místa. Skoro každý třetí účastník se v rámci působení projektu zaměstnal! Toto číslo snad hovoří za všechny komentáře.
 
Z celkového počtu 825 účastníků projektu ukončilo rekvalifikací úspěšně 619 lidí. Klienti si nejčastěji zvolili obory pracovník v sociálních službách, účetní. Muži dávali přednost profesím svářeč či obsluha elektrovozíku a motovozíku. 

Říjen 2014

A projekt je u konce! Ve všech okresech nastalo loučení s účastníky posledního běhu, v pořadí pátého. Zbývá ještě vše popsat v závěrečné zprávě, archivovat všechny dokumenty. 

Zvláštní poděkování si zaslouží pracovníci Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Příbrami, včetně všech kontaktních pracovišť Středočeského kraje. I oni se zasloužili o zdárný běh tohoto projektu. Byli nejenom zadavatelé projektu, ale ti, co projekt aktivně podporovali.

Proto mohlo být na krajské konferenci , která se konala dne 29.září v Praze v hotelu Fortuna City, konstatováno, že všechny povinné indikátory projektu byly splněny a překročeny. 
 
 


Září 2014

Aktivity pro účastníky 5. běhu projektu skončily. Většina klientů získala rekvalifikaci v nějakém alternativním povolání. Teď mají šanci své nabyté zkušenosti využít. Je po dovolených a zaměstnavatelé zase pracují naplno. Držíme všem palce. jsme i nadále aktivní pro poskytnutí rady či jiné pomoci.


Srpen 2014

Je doba prázdnin. Získávání změstnávání je obtížné. Stejně se daří, několik účastníků projektu práci získalo. Hlavně z rekvalifikací "pracovník v sociálních  službách". Těšíme se, že další naši klienti získají zaměstnání. Budeme jim nejen držet palce, ale hodně pomáhat. 
Červenec 2014

4. běh skončil, oficielně dne 18.7.2014. Realizátoři projektu jsou velmi rádi, že mnoho účastníků našlo zaměstnání díky podpoře, kterou projekt nabízel a realizoval. Mnozí si uvědomili, jak je důležité napsat dobře motivační dopis, co vyzvednout ve svém životopisu. Psycholog spolu s individuálním poradcem dbali na to, aby klient našel své dobré stránky a odhalil své nedostatky. Rekvalifikační školení otevřelo klientům více možností na trhu práce. Řídící tým projektu je přesvědčen, že tyto dovednosti uplatní i ti, kterým se zatím nepodařilo získat pracovní příležitost.

Klienti 5, běhu zatím pokračují v rekvalifikačním studiu, mnozí již ukončili svoje kurzy, většinou s úspěchem. Řídící tým bude vynakládat maximální snahu, aby co nejvíce těchto osob našlo zaměstnání ještě v rámci účasti v projetu. 


Červen 2014

V tomto měsíci se sešly 2. běhy, které jsou zapojeny do projektu. Klienti z končícího 4.běhu jsou zapojeni do hledání zaměsrnání, pracovníci Obslužné společnosti jim v této činnosti pomáhají. Klienti z 5. běhu ukončili povinné aktivity a nyní většina se účastní rekvalifikačních kurzů.  


Květen 2014

Měsíc květen byl měsícem plný práce a aktivit. V měsíci se sešly dvě skupiny, lidé ze čtvrtého běhu a z páteho běhu. Ten je v projektu bohužel již poslední. Zatímco klienti z běhu čtvrtého ukončili všechny aktivity - poslední byly rekvalifikace, klienti z běhu pátého absolvovali povinné zahajovací aktivity. 
Úvodní modul je složen z bloků Informační modul a Bilanční diagnostika.
Minimum pro život se zaměřuje na témata právní prostředí a udržitelný rozvoj. Během této aktivity jsou klientům poskytnuty informace ohledně pracovního práva, živnostenského podnikání, finanční gramotnosti, a např. třídění odpadů.

V tomto měsíci a v měsíci příštím se účastníci rozejdou, aby absolvovali své zvolené rekvalifikační kurzy. 


Duben 2014

Účastníci 4. běhu projektu postupně končí svá studia v rekvalifikačních kurzech. Těší se, že nově nabyté vědomosti jim pomohou najít svá zaměstnání. Mnozí již tento úkol, který si dali na začátku vstupu do projektu, splnili. Gratulujeme jim a přejeme mnoho úspěchů dalším.

Přípravné práce probíhaly pro zajišzění a naplnění 5. běhu projektu. Školící část začne hned na začátku měsíce května. Ve spolupráci s pracovníky úřadu práce byly provedeny akce a prezentace pro získání zájemců. Zdá se, že bude běh úspěšně naplněn.Březen 2014

Měsíc březen byl ve znamnení  rekvalifikací. Někteří již absolvovali  a ověřili před komisí svoje dovednosti, někteří našli již nové zaměstnání. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v nové práci! Věříme, že pod odborným vedením týmu projektu najdou i ostatní svoje uplatnění. Účast v projektu nebyla zbytečná.

Duben je poslední termín, kdy lze vstoupit do projeku Směr práce. Provádí se výběry do posleního pátého běhu. Slibujeme, že věnujeme vybraným účastníkům znovu maximální péči, aby si našli své místo na trhu práce.


Únor 2014

Běh v projektu pokračuje zdárně, klienti jsou spokojeni, snad většina z nich získá upletnění na trhu práce. Skončil již dvanáctý měsíc projektu Směr práce!. Svoji působnost ukončili účastníci 3. běhu, další zájemci o tento projekt byly zařazeni do v pořadí již 4. běhu, pokud kapacity projektu stačily. 

První den Vstupního modulu se posluchači seznámnili s programem projektu, co je čeká, a hned další den již byla připravena Bilanční diagnostika s dvoudenním testováním. Klienti z toho mají často ze začátku obavy, ale jak sami po skončení říkají, naprosto zbytečně. Po testování následovaly individuální pohovory, doplňují výsledky testování. Následovala další aktivita – Minimum pro život. Skládá se ze základních a nejdůležitějších částí Zákoníku práce, Živnostenského zákona, významem státních orgánů zabývajících se sociálním pojištěním a spoustou pro život určitě důležitých informací. Dále se účastníci dozví informace o finanční gramotnosti a o ochraně životního prostředí.

Koncem měsíce již začaly rekvalifikační kurzy. Díky pochopení pracovníků Krajské pobočky úřadu práce v Příbrami bylo možno přeskupit typy rekvalifikací a počty účastníků tak, aby struktura odpovídala přáním a možnostem budoucích účastníků tohot odborného školení. 
o
Leden 2014


V měsíci lednu pokračovalo období "hubených časů! co se týče získávání zaměstnání. Ani zaměstnavatelé, ani naši klienti 3. běhu nevyvíjeli dostatečnou energii, aby doplnili stavy pracovníků a naopak naši klienti aby získali kýženou práci. Pracovníci projektu se statrali o to, aby elán, zdravé soutěžení a nadšení zůstalo v lidech, protože vrátit se do pohodlného života bez práce je to, co výchova uvnitř projektu měla odstranit. Uvidíme v měsíci únoru, vždyť je to poslední měsíc, co klienti jsou zapojeni do projektu. Buď si s pomocí zkušených poradců z projektu získají zaměstnání nebo se vrátí zpět na úřad práce a budou zkoušet štěstí dále za pomocí pracovníků úřadu.

V lednu byl konán nábor účastníků dalšího, v pořadí již čtvrtého běhu projektu. Výběr bude na začátku měsíce února ukončen a hned budou zahájeny kurzy. O tom ale zase příště.Prosinec 2013

Tak skončil dvanáctý měsíc projektu Směr práce! A také skončil rok 2013. Naše skupiny klientů, zařazených již do 3. běhu projektu, ukončili všechny vzdělávací aktivity, včetně rekvalifikačních kurzů. V měsíci prosinci se snažili upatnit své nově nabyté schopnosti na trhu práce. Nebylo mnoho úspěchů, což je vysětleno nízkým zájmem zaměstnavatelů nabírat pracovní síly v posledním měsíci roku.

Nevadí, klienti mají šanci s podporou individuálních pracovníků pokračovat v hledání zaměstnání ještě v novém roce 2014.

Celý řídící tým projektu přeje všem zúčastněným mnoho úspěchů v roce 2014.Listopad 2013

Tolik letí čas! Jsme v 11 měsíci projektu, klienti z 3. běhu finišují ve svých činnostech. Projekt je měl připravit, aby zvládli náročné rekvalifikace, které si vybrali. V měsíci listopadu skládali zkoušky zbývající klienti, kterým rekvalifikace končila. Většinou úspěšné. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v nové dovednosti, které získali potvrzenou složením náročné zkoušky před komisí. Projekt klienty učil také dovednostem, jak efektivně získat zaměstnání. Mnohým se to podařilo, těm, kteří nebyly zatím úspěšní, přejeme štěstí a jsme připraveni pomoci.

Tady jsou čísla monitorovacích indikátorů od ledna do listopadu:
  • Pro 47 osob byla vytvořena nová pracovní místa.
  • Celkem 505 osob bylo projektem podpořeno
  • Celkem 107 osob se zaměstnalo během projektu.


Říjen 2013

V tomto měsíci skončil již 2. běh projektu! To to letí! Poslední klient z tto skupiny se rozloučil dnem 18. října. Projekt pomohl mnohým získat si zaměsrnání. Úloha projektu není najít zaměstnání. Úloha je jiná: naučit klienty efektivně si hledat zaměstnání! Ti, co to pochopili, se většinou podařilo si zaměstnání najít. ostatní jsou vybaveni návyky, které jim pomohou najít zaměstnání v brzké době. V to doufáme a držíme palce. Klienti se budou k nám vracet a my jsme připraveni jim pomáhat, i když mimo projekt Směr práce.

A co účastníci 3. běhu? Naučili se techniky pro úspěšné zvládnutí přijímacích řízení. V tomto měsíci a v měsícíh dalších je čekají rekvalifikační kurzy. Jsou náročné, účastníci nemohou jen na kurzy docházet, musejí se připravovat a doma se učit. nakonec ale chápou, že bez tohoto nemohou uspět na závěrečných zkouškách. Rekvalifikační osvědčení je důležité pro posílení pozice na trhu práce.

Jaké jsou otevřené rekvalifikační kurzy?

 Masér pro sportovní a rekondiční masáže
Obsluha elektrovozíku a motovozíku
Obsluha osobního počítače
Tvorba www stránek
Pečovatelka
 Pracovník v sociálních sužbách
Svářeč - ZK 135 1.1   (svařování v CO2 - 80 hodin)
ÚčetnictvíZáří 2013

Se začínajícím podzimem se rozjel projekt na plné obrátky. Platilo to především pro účastníky 3. běhu. Osoby, které byly na začátku měsíce vybrány do projektu, prošly mnoha aktitivitami, které projekt poskytuje. Po úvodním seznámení s obsahem projektu následovaly zajímavé aktivity. Účastníci se dozvběděli novinky ze světa práva, zejména ve vztahu k právu pracovnímu. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o ochraně životního prostředí proto, aby se zamysleli nad tím, jak každý z nich může přispět ke zlepšení podmínek v okolí svého bydliště. Části výuky, jako je jak sestavit dobrý životopis, jak hledat práci, jak se prezentovat na výběrových řízení, pomohlo klientům projektu se zdokonalit tak, aby zvýšili svoji uplatnitelnost na trhu práce. Velký zájem (jako obvykle) byl o spolupráci s psychologem, který na základě nástroje zvaného Bilanční diagnostika pomůže každému účastníkovi rozpoznat své kladné stráínky, ale i vlastnosti, které je třeba postupně zlepšovat. Na základě těchto informací každý klient si sestaví Individuelní plán rozvoje a provede výběr rekvalifikace, která je mu nejblíže, a na kterou má dobré předpoklady. Každý klient se seznámí se svým individuálním poradcem, který po celou dobu jeho působení v projektu se stane jeho rádcem a opatrovníkem.

Účastníci předchozího druhého běhu včechny výše popsané aktivity mají již za sebou, včetně absolvování rekvalifikací. Poslední zbytek účasti v projektu využívají na hledání svého uplatnění v nějakém zaměstnání. Individuální poradce je mu vždy k dispozici. Osobám, kterým se zatím v rámci doby strávené v projektu nepodařilo získat zaměstnání, přejme mnoho úspěchů.  Druhý běh není ještě u konce a již je jisté, že zaměstnání našel každý třetí účastník projektu.

Srpen 2013

Srpnový měsíc byl měsícem příprav na další běh projektu, v pořadí již třetí. Ve spolupráci s kontaktními pracovišti Úřadu práce byly získáváni a vybíráni zájemci o vstup do projetu. Získání nové rekvalifikace, osvojení si dovedností, jak získávat práci, dozvědět se o svých přednostech a nedostatcích, to vše bez úhrady z vlastních prostředků, to byly argumenty, které přesvědčovali zúčastněné v náborech konaných ve všech okresech  ve Středočeském kraji.

Účastníci 2. běhu, kteří ještě zaměstnání nenašli,  se snažili získat zaměstnání. V letních měsících to nebylo snadné, snad měsíce září a říjen budou  pro ně úspěšnější. .Zkušení pracovníci z projektu jim budou pomáhat všemi silami. V říjnu jejich působení v projektu končí.

Hned začátkem září začínají pro vybrané účastníky 3. běhu zajímavé aktivity. Držme jim všem palce.


Červenec  2013

V projektu jsme zahájili druhé pololetí.Máme radost, že zaměstnaných účastníků z 1. běhu se stále zvyšuje. K tomu pomáhá i finanční pomoc zaměstnavatelům při zřízení nového pracovního místa. Účastníci 2. běhu jsou již téměř připraveni k získání zaměstnání a k dobré a odpovědné práci. Kooerdinátoři a individuální poradci jim předali vše, co uměli.
A již se připravuje 3. běh projektu! Ve spoluráci s krajskými pracovišti úřadu práce jsou vybíráni zájemci do kurzů po jednotlivých okresech.

Podívejte se, co napsali dva klienti o průběhu rekvalifikace Péče o děti ve věku 3-15 let:

Dobrý den,
rekvalifikace Pečovatelka o děti se mi velice líbila, jelikož obě dvě lektorky byly naprosto úžasné. Pani Roztočilová a pani Felkrová umí látku vysvětlit, tak aby všichni pochopili a domů odešli s informacemi a hlavně, aby to v té hlavě zůstalo.
Tato rekvalifikace mi hodně otevřela obzory a co se týče dětí, naučila jak lépe s dětmi jednat a komunikovat. Celý tento projekt mě opět nakopl a zvedl sebevědomí a tím pádem schopnost najít si práci.
--
S pozdravem Lišková


Rekvalifikační kurz "Pečovatelka o děti ve věku 3-15  let ", kterého jsem se zúčastnila v období od 27.6. - 1.7.2013, mne obohatil o mnohé znalosti a dovednosti v tomto oboru. Díky  zdárnému absolvování kurzu se mi podařilo získat nejen  nové zaměstnání, ale i nové kamarádky.
Velký dík patří našich lektorkám Mgr. Roztočilové a Mgr. Felkrové.
 
Brotánková Helena
Červen 2013

Hlavním posláním projektu je zaměstnat účastníky. Proto systematicky byla prováděna podpora účastníků projektu, hlavně z 1.běhu.. Individuální poradci stále, jako v minulém měsíci, pracovali individuálně s klienty, upravovali jejich osobní životopisy, spolu hodnotili jejich Individuální plány. Prostřednictvím internetu hledali spolu nabídky pracovních příležitostí,

Hlavní činností řídícího týmu bylo koordinovat rekvalifikační kurzy. Některé byly již v realizaci, některé právě zahajovaly. Tento proces znamenal zajistit stravenky, kontrolovat účast klientů, atd.


Květen 2013


V tomto měsíci jsme prováděli intenzivní činnost pro uplatnění klientů 1. běhu na trhu práce. Účastníkům 1.běhu skončili poslední aktivity projektu, a to ukončením rekvalifikace kominík. Individuální poradci pracovali individuálně s klienty, upravovali jejich osobní životopisy, spolu hodnotili jejich Individuální plány. Prostřednictvím internetu hledali spolu nabídky pracovních příležitostí,

Na staru je již 2. běh. Všichni zajišťovaly plynulý běh aktivit, které souvisely se zahájením vzdělávání.

Duben 2013

V měsíci dubnu probíhaly rekvalifikace pro první běh projektu. Klienti projektu se zúčastnili náročných závěrečných zkoušek. Jen rekvalifikace Kominík ještě pokračuje. Absolventi rekvalifikací si doplnili svoje životopisy. Snad jim pomohou k získání zaměstnání podle svého přání. Některým se to již podařilo. Projekt umožňuje nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli vytvořit nové pracovní místo , které je dotované z prostředků Evrpského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Těšíme se všichni, že cíl zaměstnat co nejvíce účastníků projektu bude naplněn. Indviduální poradci pomáhají podle svých schopností k naplnění tohoto hlavního cíle projektu.

Souběžně probíhala výběrová řízení pro naplnění již druhého běhu projektu ve spolupráci s kontaktními pacovištěmi Úřadu práce ve středočeském kraji. Druhý běh začiná již 2. května, tedy nábor je uzavřen. Pro zájemce o vstup do projektu Směr práce čeká běh třetí.

Březen 2013
V březnu se klienti našeho prvního běhu projektu téměř všichni zúčastnili rekvalifikačních kurzů, které si vybrali podle doporučení zkušeného psychologa a svého individuálního poradce.  Některé rekvalifikační kurzy budou dále ještě pokračovat, někteří účastníci již svoji rekvalifikaci ukončili. Těm, kdo uspěli v závěrečných zkouškách a obdrželi rekvalifikační osvědčení upřímně gratukujeme. Přejeme jim, aby nově získaná odbornost jim pomohla najít nové pro ně perspektivní zaměstnání.

Klienti zapojeni do projektu se intenzivně snaží hledat pro sebe nové zaměstnání. Ve spolupráci se svým individuálním poradcem hledají tipy zaměstnání, posílají životopisy, které si vyrobili, navštěvují výběrová řízení. Některým osobám se již podařilo si nové zaměstnání najít. Ukončili své působení, bohužel, ale získáním nové práce byl splněn hlavní cíl projektu Směr práce.


V měsíci dubnu bude probíhat výběr do dalšího běhu, v pořadí druhého. Informujte se o podmínkách

Únor 2013
Tak, a je tu únor, měsíc, kde se naplno rozjíždí první běh našeho projektu Směr práce. To neznamená, že měsíc leden jako první měsíc projektu byl pro realizační tým lehký! Ale klienti si v měsíci únoru užili naplno, co je čeká a co nemine. Za silné spolupráce pracovníků úřadu práce ve středočeském kraji byly vybráni klienti do 1.běhu. Výběr byl náročný. Nestačilo jen, aby osoba chtěla do projektu vstoupit. Musela splnit odborné a osobnostní předpoklady a také získat souhlas příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce. první seminář, který klienti projektu navštívili, byl Informační blok. Tam se dozvěděli, co je všechno čeká, co získají, ale také za co jsou odpovědni. Důležité byly informace, co musí každý splnit, aby získal finanční podporu na pokrytí svých nákladů související s návštěvou kurzů. Potom se každého ujal renomovaný psycholog. Bilanční diagnostika každému pomohla zjistit, kde má své silné stránky a na kterých vlastnostech by měl zapracovat. Spolu s individuálním poradcem si každý založil svůj osobní plán a osobní složku.
Právní prostředí a Udržitelný rozvoj byla témata dalších kurzů, která jsou do projetu zařazena kvůli aktuálnosti v dnešní době. Už v tomto měsíci se rozjely rekvalifikační kurzy, o nich pojednáme v následujících měsících.
Leden 2013

Během měsíce ledna probíhají na jednotlivých KoP ÚP Středočeského kraje pohovory a výběry do 1.běhu projektu "Směr - práce".
Máte-li tedy zájem - neváhejte kontaktovat Vaši zprostředkovatelku nebo přímo našeho okresního koordinátora. Počet osob je omezen!