Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Aktivity projektu

 Vstupní modul

Aktivita proběhne první den účasti klienta projektu v projektu. Cílem této aktivity je nejen klienty informovat, ale imotivovat, seznámit a naladit na přátelskou a optimistickou atmosféru. Formou přednášky a diskuze budou účastníci seznámeni s jednotlivými částmi projektu a s harmonogramem projektu. Dále budou klienti projektu podrobně seznámeni s pravidly účasti v projektu, včetně seznámení s podmínkami pro poskytování přímé podpory a zařazení do aktivity Dotované zaměstnání a Místa na zkoušku.

Bude následovat školení BOZP - seznámení se základními pravidly a ochranou zdraví při práci. Součástí bude rovněž krátké představení  žadatele s ohledem na podobné aktivity realizované v minulosti s cílem přesvědčit klienty o reálnosti cílů projektu tj. nalezení vhodného zaměstnání pro jeho účastníky. Následovat bude krátká přednáška o postupu hledání zaměstnání, kde se klientům projektu vysvětlí možné postupy hledání zaměstnání s tím, že tato aktivita bude upřesňována, konzultována, podporována a kontrolována po celou dobu jejich účasti v projektu.

 Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika (dále Bdg.) představuje komplexní vyhodnocení schopností a možností klienta projektu vzhledem k jeho ideálnímu uplatnění na trhu práce. Bdg. bude obsahovat tyto části:

- Informativní vstupní část

- Sběr dat, testování klientů

- Individuální pohovor,  doplnění potřebných údajů o klientovi

- Vytvoření strategie ¨,  poradce vytváří o klientovi diagnostickou úvahou    

- Závěrečný individuální pohovor

Bdg. je jednou z klíčových aktivit projektu a má značný význam pro vytvoření Individuálního plánu klienta a jeho celkové nasměrování a motivaci do dalších aktivit.

 Minimum pro život

Tento blok klientům projektu poskytne přehled o základních pracovně právních předpisech a možnostech podnikání v praktické formě. Především se bude jednat o důležité části Zákoníku práce a další související předpisy. Dále základy živnostenského podnikání, co obnáší a předpokládá. Součástí bude předání CD-ROM .

Praktické právní minimum, které obsahuje plné znění nejdůležitějších zákonů, metodické články, právní vzory ametody ochrany spotřebitele, včetně základů finanční gramotnosti. V rámci výuky budou 2 vyučovací hodiny věnovány vysvětlením jak s Praktickým právním minimem pracovat se zaměřením na vysvětlení základů finanční  gramotnosti. 

Udržitelný rozvoj

 

V průběhu tohoto bloku bude klientům projektu přiblížena problematika udržitelného rozvoje ve všech svých rovinách - enviromentální, ekonomické a sociální. Účastníci školení budou seznámeni s dokumenty udržitelného rozvoje Evropské unie a České republiky. Důraz bude kladen na oblasti, které může ovlivnit každý jedinec, například třídění odpadů, zacházení s neobnovitelnými zdroji. Součástí bude rovněž přednáška zaměřená na praktickou aplikaci zásady rovných příležitostí v běžném a pracovním životě.

Motivační klub

Aktivitu motivační klub žadatel připravil a zrealizuje tak, aby byl naplněn hlavní cíl této aktivity, tj. motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny, ze které pocházejí a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o osoby s možnými různě silnými příznaky počínajícího sociálního vyloučení (blíže viz Analýza cílové skupiny).

Vzhledem k výše uvedenému zařadí žadatel na úvod této aktivity  denní kurz zaměřený na sociální komunikaci, provedený zážitkovou formou soustředění, mimo bydliště klientů, se zajištěným ubytováním (2 noci). Jedná se o trénink sociálních dovedností, návrat motivace a optimismu a posílení sociální identity zážitkovou formou za účasti lektora motivačního klubu, individuálního poradce a psychologa, který bude realizovat Bilanční diagnostiku.

Nadstandardně budou na seminář jako hosté (návštěva 1 den večer) pozváno několik osob, které se nacházeli v obdobné situaci jako klienti , ale dokázali ji úspěšně překonat.

Po zážitkovém semináři bude následovat dalších 5 dnů motivačního klubu s obsahem a metodami přizpůsobenými  na míru cílové skupiny. Cílem aktivity pro klienty je získání orientace na trhu práce a nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Bude se provádět formou skupinového poradenství a bude zahrnovat 4 moduly: orientace na trhu práce, osobní portfolio, příprava na přijímací pohovor (kamera) a závěrečný modul. 

 Dovednosti IT

 Školení Dovednosti IT bude zaměřeno na získání základních dovedností klientů projektu v oblasti výpočetní techniky se zaměřením na pochopení logiky fungování aplikací, se kterými se může setkat v praktickém pracovním životě. Obsahem bude získání základních znalostí pro ovládán nejpoužívanějšího operačního programu a aplikací, používání elektronické pošty a internetu.

Cílem je dosažení trvalé nové uživatelské úrovně práce s PC a ICT. Osnova kurzu bude nad rámec obvyklý doplněna o znalost zapojení a obsluhy periférií (tiskárna, fotoaparát, kamera, mikrofon, čtečka čárových kódů atd.) Dále bude doplněna o seznámení s aplikacemi skladového hospodářství, firemních databází a informačních systémů, včetně účetnictví na PC. Školení bude zakončeno testem za účelem ověření získaných znalostí a dovedností.

 Účastníci kurzu dostanou k dispozici písemné učební texty (manuál) k případnému samostudiu i po ukončení kurzu. Pro klienty, kteří nemají doma přístup k PC bude v případě zájmu zapůjčen po dobu výuky NTB k domácímu samostudiu.

 Rekvalifikace

V rámci této aktivity bude probíhat doplnění či zvýšení stávající kvalifikace, rekvalifikace a prohloubení všeobecných dovedností tak, aby byl klient projektu co nejatraktivnější pro zaměstnavatele.

Tato aktivita bude mít vazbu na skutečnou poptávku po profesích, zjištěnou jednáním a průzkumem u zaměstnavatelů,  které bude zajišťovat celý realizační tým projektu..

RK je určena především pro klienty, kteří jsou zaměstnatelní, ale potřebují nové dovednosti, či prohloubit stávající.

 Individuální podpora a poradenství

V rámci aktivity bude klientům projektu přidělen Individuální poradce (IP). Tato aktivita bude probíhat na Okresním středisku projektu.

IP sestaví s každým klientem projektu Individuální plán, do kterého zapracuje výstupy z bilanční diagnostiky(zkrácená zpráva bez nálezu s doporučením strategie psychologem) a to přímo ve spolupráci s psychologem Bdg. a za aktivního zapojení klienta. Tento individuální plán bude doporučovat aktivity projektu, které budou pro klienta projektu nejvhodnější z hlediska jehonásledného uplatnění na trhu práce, bude však i obsahovat úkoly pro klienta projektu, které bude plnit samostatně.

 Obsahem aktivity bude i profesní poradenství a doporučení vhodného zaměstnání. Každý účastník si v rámci této aktivity vyhotoví vlastní životopis (s ohledem na informace získané v rámci aktivity Motivační klub)