Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Aktivity projektu

1. VSTUPNÍ MODUL

Aktivita se skládá ze tří modulů, jejichž celková doba trvání je 5 dnů:

A) Informační modul- dodavatel provede formou přednášky instruktáž o BOZP, na tuto instruktáž navazuje přednáška právní minimum – účastníkům bude poskytnut přehled o základních pracovněprávních předpisech, důležité části zákoníku práce a další související předpisy. Součástí právního minima bude seznámení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění.

B) Diagnostický modul– bude obsahovat profesní orientaci, strukturu a dynamiku osobnosti, psychologii osobnosti. Tento modul umožní účastníkům, aby si uvědomili, jaké mají dovednosti, schopnosti a jakou mají cenu na trhu práce. Dále jim umožní vytvoření reálné představy o tom, co by mohlo ve společnosti fungovat a co je možné. Úkolem tohoto modulu bude i samotné uvědomění mezer a rezerv ve svých schopnostech. Účastníky je přitom nutno individuálně podporovat a tím jim tento proces usnadňovat. V rámci tohoto modulu bude sestaven plán osobního rozvoje, který zachycuje představy a očekávání účastníka, a do kterého budou následně zaznamenávány průběžné výsledky a pokroky účastníka v průběhu realizace projektu.

C) Praktický modul- bude obsahovat základy firemní kultury, prezentaci svojí osoby, komunikační dovednosti, nácvik modelových situací. Účastníci budou seznámeni se základy firemní kultury, a to s metodou užívanou v oblasti lidských zdrojů, především s jejími hlavními principy např. vztahy mezi zaměstnanci, způsob uvažování mezi zaměstnanci, jejich přístup k pracovním činnostem a úkolům, nevyslovené, implicitně stanovené normy atd. Formou nácviku si osvojí, jak prezentovat svůj zájem o zaměstnání, jak se chovat k zaměstnavatelům a jak zvládnout přijímací pohovor.

 2. REKVALIFIKACE
Aktivita rekvalifikace bude zaměřena na zvýšení znalostí v oblasti IT – kurzy ECDL a v oblasti administrativních dovedností.
Druhy rekvalifikačního kurzu:
  1. Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL 7 modulů)
  2. Administrativní pracovník
Po absolvování rekvalifikace, včetně ověření jeho znalostí, bude klientovi vydáno osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s celostátní platností.
Dále projekt vybraným klientům umožňuje absolvování testování ECDL (úspěšný absolvent rekvalifikace). Úspěšný klient obdrží Certifikát ECDL splatností v rámci všech zemí EU)
 
3. PRACOVNÍ PRAXE
Pracovní praxe je souhrn teoretických poznatků a praktických zkušeností získaných v daném pracovním zařazení.
Dodavatel bude od počátku projektu vytvářet a aktualizovat databázi potenciálních uživatelů. Potenciálními uživateli mohou být subjekty veřejné správy, dále pak OHK, a to z důvodu již fungujících vztahů se zaměstnavateli v daném regionu.
Dodavatel jako agentura práce s účastníky projektu uzavře pracovně právní vztahy - pracovní smlouvy s pracovním poměrem na dobu určitou (12 měsíců) v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném a účinném znění (dále jen „zákoník práce“). Pracovní praxi u subjektů ve veřejné správě (uživatelů) zajistí formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele na základě Dohody s uživatelem dle § 308 a 309 zákoníku práce, písemného pokynu k dočasnému výkonu práce u uživatele a věcného a časového harmonogramu pracovní praxe, jehož plnění bude předmětem pravidelných kontrol.
 
4. INDIVIDUÁLNÍ PODPORA

Individuální podpora bude účastníkům poskytována po dobu jejich účasti v projektu s tím, že bude kladen důraz na podporu v průběhu aktivity - pracovní praxe, kdy už účastníci nebudou v pravidelném kontaktu s koordinátorem, tak jako při realizaci předchozích aktivit. Podpora bude zaměřena na sledování plnění plánu osobního rozvoje, na činnosti související s průběhem pracovní praxe a na činnosti zaměřené na vyhledávání vhodného zaměstnání u zaměstnavatelů, a to nejen u subjektů ve veřejné správě, ale i na základě spolupráce s OHK i u ostatních zaměstnavatelů v daném regionu. Proces podpory v oblasti pracovní praxe bude konkrétně zahrnovat tyto činnosti: měsíční kontrolní návštěvy u uživatele zaměřené na plnění a dodržování harmonogramu pracovní praxe a dodržování pracovně právních předpisů uvedených v pracovní smlouvě, pravidelné pohovory s účastníky praxe, pomoc při řešení vzniklých problémů účastníků.
V oblasti vyhledávání vhodného zaměstnání se bude jednat o činnosti: průběžný monitoring trhu práce - vyhledávání vhodných pracovních míst v souladu s požadavky účastníků a s poptávkou na trhu práce, aktivní oslovování zaměstnavatelů za účelem umístění účastníků projektu na volná pracovní místa.
V rámci projektu bude vytvořeno 12 nových pracovních míst, na která nebudou poskytovány mzdové příspěvky.
Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity budou zaznamenány do knihy „Kniha individuální podpory“.
Součástí této aktivity bude i provedení závěrečného pohovoru s účastníky projektu včetně vyplnění hodnotícího dotazníku. Dotazník bude obsahovat zhodnocení jednotlivých aktivit, a celkové zhodnocení projektu (popis silných a slabých stránek) z pohledu účastníka.