Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí znovu načtěte stránku.

OK

Ukončené projekty

"Návrat do práce ve Stř. kraji"

Projekt "Návrat do práce ve Středočeském kraji"

Soutěž o realizaci projektu byla vyhlášena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Zadavatel projektu -Úřad práce v Příbrami

Zhotovitel projektu -Obslužná společnost, a. s.

Partneři projektu -Okresní úřady práce Středočeského kraje

Cíl projektu:

Zvýšení zaměstnatelnosti osob, které se projektu zúčastní a jejich podpora při hledání zaměstnání. Základním principem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování takových služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. Důraz je kladen na preventivní opatření, která musí být uplatňována vůči osobám ohroženým nezaměstnaností či se vracejícím na trh práce.

Projekt podporuje vytvoření a udržení nových pracovních míst u spolupracujících zaměstnavatelů ve Středočeském kraji prostřednictvím příspěvků až do výše 75% mzdových nákladů na podpořené pracovní místo.

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání s dobou evidence na Úřadu práce nad 12 měsíců (do 25 let a VŠ do 30 let věku nad 6 měsíců evidence)

Zájemci o zaměstnání

Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností

Podmínkou je trvalé bydliště na území Středočeského kraje (s výjimkou Prahy).

Časový harmonogram:

Realizace projektu od prosince 2006 do května 2008.

 

 

Další informace o projektu na oficiálních strákách zde


APZ

Grantový projekt „Systém aktivní politiky zaměstnanosti v činnosti agentury práce“

Realizátor projektu- Obslužná společnost, a. s. 

Cíl projektu:

Cílem grantového  projektu „Systém aktivní politiky zaměstnanosti v činnosti agentury práce“ je důsledná, adresná a individuální práce se zájemci i uchazeči o zaměstnání tak, aby je bylo možné trvale navrátit na trh práce, případně působit preventivně u osob, které jsou zatím nezaměstnaností jen ohrožené.

Prostředkem k naplnění tohoto cíle je vybudování a následné využívání uceleného poradenského, informačního a vzdělávacího systému, který všestranně podporuje uchazeče i zájemce o práci při jejich znovu-začleňování  na trh práce. 
 

Cílová skupina:

 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Zájemci o zaměstnání
 • Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností

Časový harmonogram:

Projekt byl realizován od 1.10.2006 do 31.12.2007.


Příprava na práci ve Středočeském kraji

Projekt „Příprava na práci ve Středočeském kraji

Soutěž o realizaci projektu byla vyhlášena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Zadavatel projektu -Úřad práce v Příbrami

Zhotovitel projektu -Obslužná společnost, a. s.

Partneři projektu -Okresní úřady práce Středočeského kraje

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo odstranění vnějších překážek bránících přístupu ke vzdělání a zaměstnání, jak na straně osob cílových skupin, tak na straně zaměstnavatelů. Dalším cílem je pomáhat zaměstnavatelům při hledání vhodného pracovníka pro svůj podnik, jako i při vytváření nových pracovních míst.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky .

Cílová skupina:

Projekt je určen osobám se zdravotním postižením se všemi stupni vzdělání a osobám dlouhodobě nezaměstnaným nad 50 let věku se zdravotním omezením se všemi stupni vzdělání, délka evidence nad 12 měsíců.

Časový harmonogram:

Projekt byl realizován v měsíci únor 2006 až říjen 2007.


„Zvýšení adaptability členů Odborového svazu KOVO v rámci Hl.m. Prahy"

Grantový projekt „Zvýšení adaptability členů Odborového svazu KOVO v rámci Hl.m. Prahy"

Zhotovitel projektu -Obslužná společnost, a. s.

Partneři projektu –Odborový svaz KOVO

Cíl projektu: 

Hlavní cíle projektu:

 • Podpora OS KOVO jako poskytovatele poradenských a informačních služeb
 • Podpora OS KOVO prostřednictvím vzdělávání ve vazbě na členství v EU

Specifické cíle projektu:

 • Zlepšení informovanosti odborářů OS KOVO v působnosti hl.m. Prahy vybudováním poradenského, konzultačního a informačního systému.
 • Zavedení specifického vzdělávacího programu pro vybrané cílové skupiny s cílem zavést trvale systematické, diferencované a na potřeby cílové skupiny orientované studium s dlouhodobou působností.
 • Zajistit systémové sladění aktivit projektu a současných i budoucích aktivit OS KOVO a ČMKOS v oblasti vzdělávání a poradenských služeb
 • Zajistit pokračování a trvalou platnost nastavených aktivit po ukončení projektu. Jednotlivé aktivity realizované s působností na území hl. m. Prahy jsou chápány jako pilotní projekt. Po ukončení projektu a po zhodnocení výše uvedených efektů budou vybrané aktivity rozšířeny k využití v rámci působnosti celého OS KOVO. 

Cílová skupina:

 • odboráři z pražských závodů
 • OS KOVO - centrála

Časový harmonogram:

Projekt byl realizován od 1.6.2006 do 31.1.2008

 

Další informace naleznete na internetových stránkách : http://www.oskovo.cz/